Produkter och tjänster

BioImpakt tar reda på om det finns ett problem eller inte i miljön baserat på biologiska analyser. Många av dagens miljöanalyser baseras på tidsödande metoder som har en svag koppling till orsaken. Genom att använda en kombination av kemiska och biologiska analyser kan vi ge en mycket träffsäker bild över hur den platsspecifika situationen ser ut avseende exponering för miljöföroreningar.

Med utgångspunkt i varje enskild situation och miljö så erbjuder BioImpakt platsspecifika analysmöjligheter. I samband med offertförfarande så erbjuder vi våra kunder konsultation runt vilka av dessa analyser som på bäst sätt motsvarar de behov som varje enskild kund kan ha.


BioImpakts biologiska analysmetoder visar på en verklig toxisk effekt eftersom de kompenserar för:

  • ämnens biotillgänglighet i den aktuella/testade miljön
  • effekten av samtliga ämnen (inklusive ej kemiskt analyserade ämnen samt olika förekomstformer av analyserade ämnen)
  • såväl positiv som negativ ”cocktaileffekt” i komplexa blandningar

BioImpakts tester sker på lägre stående djur och cellkulturer vilket minskar användandet av försöksdjur (eftersträvansvärt enligt EU, ECVAM, och svenska myndigheter). Testerna ger platsspecifik toxicitet för avloppsvatten, lakvatten, recipienter etc.

is a headline.

 

Copyright BioImpakt