Platsspecifik riskanalys

BioImpakt undersöker om det föreligger problem i miljön med hjälp av biologiska analyser. Genom användning av biologiska analyser kan vi ge en mycket träffsäker bild över hur situationen i miljön, genom att kartlägga den platsspecifika och substansspecifika situationen. 

I mijlön påverkas gifters  tillgänglighet för organismer genom interaktioner med de abiotiska omständigheterna.  När organismer får i sig gifter reagerar deras celler med att försöka behålla homeostasen (alla djur behöver hålla ett stabilt inre). De gör detta genom att starta produktion av olika proteiner som hjälper till att hantera förändringen för att organimsen ska kunna bibehålla homeostas.Proterinerna bildas genom aktivering av gener. Det är denna förändring i genernas aktivitet BioImpakt mäter. Tekniken gör att vi kan avgöra organismernas reaktion på exponeringen. Vi behöver därför utföra försök som tar veckor eller månader för att resultaten ska visa sig. 

PLATSSPECIFIK RISKANALYS – HUR GÅR DET TILL?

Markörgenerna i BioImpakts testsystem (Genotox Profile) representerar kända och toxikologiskt relevanta och känsliga effektmarkörer för t.ex. metalltoxicitet, xenobiotika (dioxin, PCB, Phtalater, PAH ), stressresponser, Immunsystem (antigener), reproduktion och fertilitet, fosterutveckling, akut toxicitet, celldöd och cancer. Urval av biomarkörer kan göras utifrån den platsspecifika situationen och riktas mot enskilda ämnen/ämnesgrupper som är av störst intresse i det enskilda fallet.

BioImpakts strategi är att utföra platsspecifika och applikationsspecifika analyser med mycket känsliga genetiska metoder som ger högsta möjliga koppling mellan orsak och verkan. Vår metodik att analysera genuttryck som utgör cellens omedelbara svar på en exponering för olika ämnen är både snabb och specifik. Vår nyutvecklade analysmetod kopplar effekt till exponering och kan därför användas för att utreda vilken substans i miljön som eventuellt orsakar en effekt på biologiska system. Målet med all riskanalys av kemiska ämnen är att utreda om levande organismer påverkas av specifika ämnen som kan finnas i vår omgivning samt vilka nivåer som kan anses säkra ur ett riskanalysperspektiv.

Dagens riskanalyser baseras till stor del på kemiska totalhalter där biotillgänglighet inte alltid tas i beaktande och där riktvärdena ofta är baserade på traditionella toxicitetstester av enskilda ämnen i laboratoriemiljö. Traditionella toxicitetstester ger vanligen endast information om vilken koncentration som orsakar skador eller är dödlig, men saknar information om vilken slags toxicitet det är frågan om. Detta omöjliggör kartläggning av orsak och verkanssamband. 

BioImpakt har utvecklat både genetiska analysmetoder och ett protokoll för hur resultaten ska tolkas för att ge en bild av kopplingen mellan exponering och effekt. 

Genotox Profile - Toxikologiskt relevanta gener har valts ut så att det är möjligt att identifiera vilka specifika organiska (PCB, PAH, Phtalater, PFOS, flamskyddsmedel m.m.) eller oorganiska (t.ex. metaller) ämnen som påverkar systemet. Genom att koppla genanalyserna till traditionella analyser av tillväxt och överlevnad kan vi identifiera om en specifik substans bidrar till de effekter som iakttas. För att täcka olika applikationer och platsspecifika miljöer har vi utvecklat Genotox Profiler ™ för flera olika organismer, från bakterier till ryggradsdjur.


FORSKNING

Forskningen som ligger till grund för BioImpakts metoder bedrivs i samarbete med Örebro universitets forskningsmiljö Centrum för Livsvetenskap.

PLOS, Comparative Analysis of Stress Induced Gene Expression in Caenorhabditis elegans following Exposure to Environmental and Lab Reconstituted Complex Metal Mixture

ScienceDirect, Transcriptional responses of zebrafish to complex metal mixtures in laboratory studies overestimates the responses observed with environmental water

 
 

BioImpakt

Drevevägen 18C  |  705 10 Örebro  | info@bioimpakt.com