Vår metod

Avgör snabbt om det är farligt.

ÄR DET FARLIGT ELLER INTE?

BioImpakt tar reda på om det finns ett problem eller inte i miljön med hjälp av biologiska analyser. Många av dagens miljöanalyser baseras på tidsödande metoder som har en svag koppling till orsaken. Genom att använda biologiska analyser kan vi ge en mycket träffsäker bild över hur det faktiskt ligger till. Dvs fakta över den platsspecifika situationen och inte via tester i laboratorium med helt frikopplade och neutrala testsubstanser (ex upplösning i rent vatten).  

GIFT-FRI ELLER RISK-FRI MILJÖ

Det är skillnad på gift-fri miljö och risk-fri miljö, och det är det som biotillgänglighet handlar om. Detta jobbar vi med. Är det här ämnet eller ämnena på den här nivån farliga för oss eller andra organismer? På den här platsen? I olika omgivningar är gifter olika tillgängliga för organismer att ta upp eller på annat sätt få i sig. När organismer får i sig gifter reagerar cellerna med att försöka behålla homeostas (alla djur behöver hålla ett stabilt inre). Det gör de genom att starta produktion av olika proteiner som hjälper till att hantera förändringen och komma tillbaka till homeostas. Det vill säga att olika gener slås på. Det är denna förändring i genernas aktivitet vi mäter. Den här tekniken gör att vi kan se hur organismerna reagerar direkt. Vi behöver inte vänta i veckor eller månader för att resultaten ska visa sig. Vi får resultat mycket snabbare än så. 

PLATSSPECIFIK RISKANALYS – HUR GÅR DET TILL?

Markörgenerna i BioImpakts testsystem (Genotox Profile) representerar kända och toxikologiskt relevanta och känsliga effektmarkörer för t.ex. metalltoxicitet, xenobiotika (dioxin, PCB, Phtalater, PAH ), stressresponser, Immunsystem (antigener), reproduktion och fertilitet, fosterutveckling, akut toxicitet, celldöd och cancer. Urval av biomarkörer kan göras utifrån den platsspecifika situationen och riktas mot enskilda ämnen/ämnesgrupper som är av störst intresse i det enskilda fallet.

BioImpakts strategi är att utföra platsspecifika och applikationsspecifika analyser med mycket känsliga genetiska metoder som ger högsta möjliga koppling mellan orsak och verkan. Vår metodik att analysera genuttryck som utgör cellens omedelbara svar på en exponering för olika ämnen är både snabb och specifik. Vår nyutvecklade analysmetod (Response Index) kopplar effekt till exponering och kan därför användas för att utreda vilken substans i miljön som eventuellt orsakar en effekt på biologiska system. Målet med all riskanalys av kemiska ämnen är att utreda om levande organismer påverkas av specifika ämnen som kan finnas i vår omgivning samt vilka nivåer som kan anses säkra ur ett riskanalysperspektiv.

Dessa metoder ger ett bättre underlag för riskanalys där exponering kopplas till specifik effekt, vilket minskar behovet av osäkerhetsfaktorer samt ökar både den platsspecifika och den applikationsspecifika relevansen. Dagens riskanalyser baseras till stor del på kemiska totalhalter där biotillgänglighet inte alltid tas i beaktande och där riktvärdena ofta är baserade på traditionella toxicitetstester av enskilda ämnen i laboratoriemiljö. Traditionella toxicitetstester ger vanligen endast information om vilken koncentration som orsakar skador eller är dödlig, men saknar information om vilken slags toxicitet det är frågan om. Detta omöjliggör kartläggning av orsak och verkanssamband. Eftersom komplexiteten i miljön inte kan utvärderas med befintliga kemiska metoder så saknas där möjligheten till platsspecifik analys. Bristen på biologiska platsspecifik information har även lett till användandet av generella osäkerhetsfaktorer (10-1000x) i riskbedömningen.

BioImpakt har utvecklat både genetiska analysmetoder och ett protokoll för hur resultaten ska tolkas för att ge en bild av kopplingen mellan exponering och effekt. Metoderna är varumärkesskyddade.

Genotox Profile - Toxikologiskt relevanta gener har valts ut så att det är möjligt att identifiera vilka specifika organiska (PCB, PAH, Phtalater, PFOS, flamskyddsmedel m.m.) eller oorganiska (t.ex. metaller) ämnen som påverkar systemet. Genom att koppla genanalyserna till traditionella analyser av tillväxt och överlevnad kan vi identifiera om en specifik substans bidrar till de effekter som iakttas. För att täcka olika applikationer och platsspecifika miljöer har vi utvecklat Genotox Profiler ™ för flera olika organismer, från bakterier till ryggradsdjur.

Response Index - Utvärderingen av svaren från effektmarkörerna görs genom att koppla dessa till generalla toxikologiska effekter, som dödlighet, tillväxthämning och rörelsemönster. Men andra fysiologiska svar kan även användas, beroende på vilket modellsystem som studeras

BioImpakt AB har utvecklat Genotox Profiler™ och Response Index för ett antal modellsystem. Dessa omfattar följande: människa, mus, kyckling, zebrafisk, storspigg, Daphnia magna, Artemia salinas, Caenorhabditis elegans, Escherichia coli, pseudomonas sp. Och Enterococcus faecalis. Arbete pågår med att utveckla verktyg även för laxfiskar och abborre.

FORSKNING

Forskningen bedrivs på Örebro universitets forskningsmiljö Centrum för Livsvetenskap.

PLOS, Comparative Analysis of Stress Induced Gene Expression in Caenorhabditis elegans following Exposure to Environmental and Lab Reconstituted Complex Metal Mixture

ScienceDirect, Transcriptional responses of zebrafish to complex metal mixtures in laboratory studies overestimates the responses observed with environmental water

BioImpakt

Stenbackevägen 6  |  702 25 Örebro  | info@bioimpakt.com