Vi moderniserar miljödiagnostik

BioImpakt AB är ett analys- och konsultföretag inom miljöområdet. Bolaget startades 2015 av Per-Erik Olsson i samarbete med dåvarande Örebro Universitet Enterprise AB. Bakgrunden till bildandet av företaget var ett behov av att utveckla metoder som kunde stärka kopplingen mellan iakttagna effekter och orsaken bakom dessa effekter. Metoden som BioImpakt AB använder, Genotox Profile®, baseras på genanalys och fyller det gap som finns mellan nuvarande kemiska och biologiska metoder.

Metoden bygger på den väl beprövade PCR-tekniken utvecklades av Dr. Kary Mullis, 1983, och för vilket Nobelkommittén belönade honom med 1993-års Nobelpris i kemi. Metoden används mycket inom medicinsk diagnostik, inte minst under senare tid för att spåra t.ex. Covid-19 smitta.

Analyserna baseras på det genuttryck en miljöfaktor skapar och inte på t.ex. fysiologiska och morfologiska förändringar som kan vara föremål för subjektiva bedömningar. Genotox Profile® dras inte med de osäkerheter en kemisk karaktärisering skapar i form av bedömning av miljöfaktorns biotillgängligt i olika matriser eller miljöer. Kemisk riskvärdering är beroende av att man kompenserar för biotillgänglighet och platsspecificitet med matematiska modeller.

Fördelar med Metoden:
  • Direktvisande av toxisk effekt i den aktuella miljön
  • Klargör vilken typ av toxisk påverkan provet uppvisar (hormonell, metalltoxicitet, mutagen, reproduktionsstörande)
  • Fångar även in toxicitet hos okända ämnen som saknas i kemisk karakterisering.
  • Tar kortare tid att testa jämfört med andra toxicitetstester

BioImpakt

Drevevägen 18C  |  705 10 Örebro  | info@bioimpakt.com