Stegvist Tillvägagångssätt i Riskbedömning headline.

BioImpakts metodik lämpar sig mycket väl för fördjupad riskanalys med stegvist tillvägagångssätt (Tiered Approach), t.ex. som föreslagits i vägledningsdokument för beaktande av både lokala bakgrundshalter och biotillgänglighet som del i riskbedömningen för bl.a. metaller inom EUs ramdirektiv för vatten.

Varje steg innebär ökad komplexitet och datainsamling, och möjliggör att platsspecifika förhållanden kan lyftas in i riskanalysen.

I samband med de undersökningar som BioImpakt utför görs förutom genanalyser även flera olika fysiologiska analyser.

Akut toxicitet - För att bedömma om en exponering orsakar akut toxicitet analyseras dödlighet och immobilitet hos försöksorganismen. Analysen utförs genom att organismen exponeras för en dos-respons gradient i upp till 96 timmar (4 dagar) för att ta fram EC50 och EC5 värden. Dessa värden används därefter för att bedömma vid vilken exponeringskoncentration som övriga fysiologiska analyser ska utföras. Analyserna utförs på samtliga organismmodeller som vi använder

Reproduktion - För att bedömma om en exponering påverkar organismens förmåga att fortplanta sig och få levande avkomma kan en reproduktionsanalys utföras. Analyserna utförs på evertebratmodellerna.

Livslängd - För att bedömma om exponeringen leder till förkortat livslängd kan vi göra en livscykelanalys. Analyserna utförs på Daphnia magna och C. elegans.


 

Copyright BioImpakt