Genotox Profile-metoden 

Toxikologiskt relevanta gener har valts ut så att det är möjligt att identifiera vilka specifika organiska (PCB, PAH, Ftalater, PFOS, flamskyddsmedel m.m.) eller oorganiska (t.ex. metaller) ämnen som påverkar systemet. Genom att koppla genanalyserna till traditionella analyser av tillväxt och överlevnad kan vi identifiera om en specifik substans bidrar till de effekter som iakttas.

Det finns en viktig skillnad mellan att bestämma effekten av en exponering och att förstå vad det är som orsakar effekten. Effekter som orsakar skada på hela ekosystem identifieras vanligtvis genom populationsförändringar. Effekter på organism/individnivå observeras lättast av förändringar i fysiologi, morfologi eller beteende hos en organism. Eftersom miljön är mycket komplex och mycket varierande har mätningen av förändringar i ekosystem, populationer eller individer mycket liten möjlighet att identifiera orsaken till observerade effekter.

Fördelar med genotox profile metoden

  • ROBUST: Analys på mRNA-nivå med kvantitativ realtids-PCR (Quantitative real-time PCR; qPCR) är en robust metod. En exponering som påverkar ett djur måste involvera biotillgängliga föreningar som kan aktivera eller hämma omvandlingen av DNA-information till mRNA. Detta ger information om svaren på exponeringen.

  • KVANTITATIV: Analys på RNA-nivå är kvantifierbar. Eftersom mängden RNA är direkt proportionell mot aktiveringen av gener och sker snabbt efter en exponering är detta en lätt kvantifierbar metod.

  • MEKANISTISK: Upplösningen av qPCR-matriser (inklusive många gener) möjliggör identifiering av orsaken som leder till effekten. Detta kan inte uppnås med traditionella metoder på individuell eller högre organisationsnivå.

  • KÄNSLIG: Förändringar på RNA-nivå är känsligare än analys av fysiologiska, morfologiska eller beteendemässiga effekter på nivån för enskilda organismer eller högre. Detta beror på att förändringar i RNA är det första steget i organismens svar på exponering.

  • KOMPLEXA BLANDNINGAR: Genom att använda den biologiska qPCR-metoden kan effekter upptäckas, även om de orsakas av komplexa blandningar, där flera föreningar i låga doser fungerar på ett additivt, synergistiskt eller antagonistiskt sätt.

  • ANDRA FÖRDELAR: Metoden är mindre benägen för falska positiva (eller negativa) svar. Metoden är snabb. Metoden är relativt billigare än motsvarande fysiologiska analyser som kräver längre tid och därmed fler arbetstimmar att utföra.

Copyright BioImpakt